เชียงใหม่น่าอยู่

นครแห่งความยั่งยืนและรุ่งเรือง

ให้ข้อมูล

เชื่อมต่อ

ก่อแรงบันดาลใจ

เส้นทางสู่ความยั่งยืน

ให้เชียงใหม่เป็นนครแห่งความยั่งยืน
และสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Chiang Mai's Journey of Sustainability

สำรวจ

เชียงใหม่

ความคืบหน้า

ผ่านเส้นทางสู่ความยั่งยืน

เชียงใหม่น่าอยู่โฟกัสที่ความยั่งยืนสี่มิติ ได้แก่ธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคมและความเป็นอยู่ จากการหารือกับสาธารณะที่ทำมาตั้งแต่ปี 2018 นั้น ประชาชนได้กำหนดสิ่งที่เป็น “ตัวชี้วัดความยั่งยืน” ที่ต้องได้รับความสนใจเพื่อให้เชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่และยั่งยืน ทั้งสี่มิตินี้ให้ประชาชนหารือและตกลงร่วมกันในแง่ของความนิยม ความเข้าใจและวิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันว่าความยั่งยืนของเชียงใหม่จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร

เพื่อดูความก้าวหน้าของนครเชียงใหม่ เชียงใหม่น่าอยู่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการนำเสนอ “ข้อมูลแนวโน้ม” ของชุมชน ซึ่งเป็นข้อมูลจากปีก่อน ๆ ที่หาได้ เกี่ยวกับตัวชี้วัดความยั่งยืนทั้งห้าในแต่ละมิติ ส่วนหนึ่งของภารกิจก็คือแจ้งองค์กร หน่วยงาน ธุรกิจและผู้อยู่อาศัยให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันในด้านธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ในเชียงใหม่ รวมถึงความก้าวหน้าของเชียงใหม่ในแต่ละตัวชี้วัด จนในที่สุดสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เชียงใหม่เป็นต้นแบบของนครที่ยั่งยืนและสมบูรณ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเริ่มต้นจากตัวเมืองและอำเภอต่าง ๆ ทั่วเชียงใหม่

กรอบงาน

Chiang Mai Nayu Framework

ธรรมชาติ

การอาศัยภายใต้ขีดจำกัดด้านกายภาพและชีวภาพของโลก การเก็บรักษาและสร้างระบบนิเวศรวมถึงบริการของระบบนิเวศ

เศรษฐกิจ

การคงสภาพเศรษฐกิจให้คาร์บอนต่ำ มีนวัตกรรม สร้างสรรค์ รุ่งเรืองและยั่งยืน โดยสามารถส่งเสริมความต้องการและความฝันของทุกคนได้

สังคม

ระบบส่วนรวมที่ส่งเสริมความสามัคคี ความเท่าเทียม สันติภาพ ความยุติธรรม การมีส่วนร่วมระหว่างวัย และการพัฒนาสังคมที่ยืดหยุ่น

ความเป็นอยู่

สร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่สุขสมบูรณ์สำหรับคนทุกวัย ส่งเสริมและสร้างโอกาสการดำรงชีวิตที่มีความสุข มีจริยธรรมและสมบูรณ์

Chiang Mai Nayu Framework

ธรรมชาติ

การอาศัยภายใต้ขีดจำกัดด้านกายภาพและชีวภาพของโลก การเก็บรักษาและสร้างระบบนิเวศรวมถึงบริการของระบบนิเวศ

เศรษฐกิจ

การคงสภาพเศรษฐกิจให้คาร์บอนต่ำ มีนวัตกรรม สร้างสรรค์ รุ่งเรืองและยั่งยืน โดยสามารถส่งเสริมความต้องการและความฝันของทุกคนได้

สังคม

ระบบส่วนรวมที่ส่งเสริมความสามัคคี ความเท่าเทียม สันติภาพ ความยุติธรรม การมีส่วนร่วมระหว่างวัย และการพัฒนาสังคมที่ยืดหยุ่น

ความเป็นอยู่

สร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่สุขสมบูรณ์สำหรับคนทุกวัย ส่งเสริมและสร้างโอกาสการดำรงชีวิตที่มีความสุข มีจริยธรรมและสมบูรณ์

ความยั่งยืนของเราหมายถึงอะไร (Sustainability)?

ความยั่งยืนคือความสามารถของระบบในการดำเนินต่อไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อระบบนั้นมีสภาพที่เหมาะสมที่สุดในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย สำหรับเชียงใหม่น่าอยู่นั้น สภาพของระบบที่มีความยั่งยืนในระยะยาวของนครเชียงใหม่นั้นถูกกำหนดโดยสี่มิติ ได้แก่ ธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ ความยั่งยืนของนครเชียงใหม่จะเกิดขึ้นได้เมื่อทั้งสี่ระบบนี้มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างสมดุลและเป็นหนึ่งเดียว ดังนั้นการสร้างนครที่ยั่งยืนจึงหมายถึงการอนุรักษ์บางสิ่งที่มีอยู่แล้ว โดยเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้ด้วย หมายความว่าต้องมีการฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศที่หล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทั้ง พืช สัตว์และมนุษย์อย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องให้ความสนใจความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในด้านการใช้ที่ดิน/น้ำ, การคมนาคม, และการวางแผนสร้าง ขยายเมือง เพื่อที่ในอนาคตจะได้ไม่เกิดปัญหาที่จัดการไม่ได้ตามมา เช่นการเติบโตของเมืองและซูเปอร์ไฮเวย์ ทางออกคือเพิ่มความเท่าเทียมในการเข้าถึงและความเท่าเทียมของโอกาส ให้ทุกคนใช้ประโยชน์ของระบบเมืองน่าอยู่ที่เรากำลังร่วมสร้างกันขึ้นมา หมายความว่าต้องทำการดึงดูดธุรกิจที่มี “เศรษฐกิจหมุนเวียน” และอัปเดตระบบและเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้เราสร้างงานในท้องถิ่นใหม่ ๆ โดยสามารถเลี่ยงมลพิษหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และนั่นยังหมายถึงการให้ความสำคัญต่อความเป็นอยู่และความสุขของประชากร ให้มีชีวิตที่สมบูรณ์ด้วย

ความยั่งยืนของเราหมายถึงอะไร (Sustainability)?

ความยั่งยืนคือความสามารถของระบบในการดำเนินต่อไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อระบบนั้นมีสภาพที่เหมาะสมที่สุดในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย สำหรับเชียงใหม่น่าอยู่นั้น สภาพของระบบที่มีความยั่งยืนในระยะยาวของนครเชียงใหม่นั้นถูกกำหนดโดยสี่มิติ ได้แก่ ธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ ความยั่งยืนของนครเชียงใหม่จะเกิดขึ้นได้เมื่อทั้งสี่ระบบนี้มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างสมดุลและเป็นหนึ่งเดียว ดังนั้นการสร้างนครที่ยั่งยืนจึงหมายถึงการอนุรักษ์บางสิ่งที่มีอยู่แล้ว โดยเปลี่ยนแปลงบางอย่างได้ด้วย หมายความว่าต้องมีการฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศที่หล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ทั้ง พืช สัตว์และมนุษย์อย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องให้ความสนใจความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในด้านการใช้ที่ดิน/น้ำ, การคมนาคม, และการวางแผนสร้าง ขยายเมือง เพื่อที่ในอนาคตจะได้ไม่เกิดปัญหาที่จัดการไม่ได้ตามมา เช่นการเติบโตของเมืองและซูเปอร์ไฮเวย์ ทางออกคือเพิ่มความเท่าเทียมในการเข้าถึงและความเท่าเทียมของโอกาส ให้ทุกคนใช้ประโยชน์ของระบบเมืองน่าอยู่ที่เรากำลังร่วมสร้างกันขึ้นมา หมายความว่าต้องทำการดึงดูดธุรกิจที่มี “เศรษฐกิจหมุนเวียน” และอัปเดตระบบและเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้เราสร้างงานในท้องถิ่นใหม่ ๆ โดยสามารถเลี่ยงมลพิษหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และนั่นยังหมายถึงการให้ความสำคัญต่อความเป็นอยู่และความสุขของประชากร ให้มีชีวิตที่สมบูรณ์ด้วย

เพราะเราใส่ใจ

แนวทางของเรา

Chiang Mai Nayu
ให้ข้อมูล
แพลตฟอร์มออนไลน์ฟรี ที่จะนำเสนอข้อมูลแก่สาธารณะเกี่ยวกับความก้าวหน้าของนครเชียงใหม่ในการเป็นนครแห่งความยั่งยืนและสมบูรณ์
เชื่อมต่อ
เชื่อมต่อคนระหว่างกลุ่ม องค์กร สถาบันที่กำลังพยายามมุ่งพัฒนาตัวชี้วัดความยั่งยืนหลัก
Chiang Mai Nayu Seminars
ก่อแรงบันดาลใจ
อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มที่หลากหลายเพื่อใช้แนวทาง "ระบบ" ที่สร้างแรงบันดาลใจในการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์และสร้างผลลัพธ์ได้จริง

เพราะเราใส่ใจ

แนวทางของเรา

Chiang Mai Nayu
ให้ข้อมูล
แพลตฟอร์มออนไลน์ฟรี ที่จะนำเสนอข้อมูลแก่สาธารณะเกี่ยวกับความก้าวหน้าของนครเชียงใหม่ในการเป็นนครแห่งความยั่งยืนและสมบูรณ์
เชื่อมต่อ
เชื่อมต่อคนระหว่างกลุ่ม องค์กร สถาบันที่กำลังพยายามมุ่งพัฒนาตัวชี้วัดความยั่งยืนหลัก
Chiang Mai Nayu Seminars
ก่อแรงบันดาลใจ
อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มที่หลากหลายเพื่อใช้แนวทาง "ระบบ" ที่สร้างแรงบันดาลใจในการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์และสร้างผลลัพธ์ได้จริง
thTH

เข้าร่วมทีม!!