ของเชียงใหม่
แดชบอร์ด

การวัดการดำเนินงาน
สู่ความยั่งยืน
ของเชียงใหม่

ให้ข้อมูล

เชื่อมต่อ

ก่อแรงบันดาลใจ

สำรวจ

เชียงใหม่

ความคืบหน้า

นครแห่งความสมบูรณ์และยั่งยืน

แดชบอร์ดแห่งความยั่งยืน แสดงรายงานความก้าวหน้าด้านความยังยืน โดยให้สาธารณะเข้าถึงได้ง่าย ที่หน้าแดชบอร์ดจะมีการแสดงข้อมูลแนวโน้มให้เห็นภาพที่ชัดเจนตามชุดตัวชี้วัดความยั่งยืนที่เลือก ที่กำหนดและแยกตามการปรึกษากับทางสาธารณะ แต่ตัวชี้วัดความยั่งยืนคืออะไร ตัวชี้วัดเป็นสัญญาณหรือคำเตือนที่มาจากระบบข้อมูล ซึ่งบอกเราถึงระบบหรือระบบนิเวศหรือพฤติกรรมมนุษย์เป็นอย่างไร กำลังเติบโตก้าวหน้า กำลังนิ่ง กำลังหดตัวลงหรือกำลังตายลง ตัวอย่างเช่นตัวชี้วัดหนึ่งอาจบอกว่าพื้นที่หนึ่ง ๆ เป็นพื้นที่ป่าเท่าไหร่และป่านั้นเป็นป่าที่สมบูรณ์หรือไม่ มีความหลากหลายของพืชนกแมลงและสัตว์ป่าอื่น ๆ มากน้อยเพียงใด เราจำเป็นต้องรู้ในเรื่องนี้เนื่องจากป่ามีหน้าที่หลายอย่างเช่นผลิตออกซิเจน ดูดซับคาร์บอน ทำให้อุณหภูมิหมุนเวียนและช่วยให้เกิดฝน แต่ละตัวชี้วัดเกิดขึ้นจากความเห็นของเราที่มีตรงกันว่าสิ่งใดสำคัญกับเราและเราใส่ใจกับเรื่องใด มนุษย์ไม่ได้อยู่เพียงลำพังในโลกนี้ เราไม่ได้ใช้ชีวิตแยกจากธรรมชาติ แต่เรากลับต้องพึ่งพาธรรมชาติทุกอย่างแม้กระทั่งการมีตัวตนของเราเอง ดังนั้นการศึกษาผลกระทบที่เรามีต่อระบบต่างๆในโลกธรรมชาติจึงเป็นเรื่องที่สำคัญหากเราต้องการเปลี่ยนวิถีของเรา

ข้อมูลแนวโน้มเป็นชุดข้อมูลที่ผ่านการรวบรวมในช่วงหลายปีหลายทศวรรษที่จะช่วยระบุแนวโน้มหรือรูปแบบทิศทางการพัฒนาในด้านระบบสังคมและพฤติกรรมของเรา ข้อมูลแนวโน้มช่วยให้เรามองเห็นได้ชัดขึ้นว่าระบบสังคมนี้หรือพฤติกรรมนี้กำลังไปในทิศทางใดตัวอย่างเช่นวิธีการปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารคุณภาพทางโภชนาการจากระบบการปลูกพืชเหล่านี้ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ที่บริโภคอาหารเหล่านี้ด้วยในระยะยาว กล่าวคือประชากรกลุ่มสังคมจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นหรือแย่ลง ข้อมูลแนวโน้มนี้จะแสดงข้อมูลเหล่านี้ได้เมื่อดูจากมุมมองด้านความคิดอย่างเป็นระบบ แดชบอร์ดนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและสำรวจความก้าวหน้าในมิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของเชียงใหม่ตามกรอบความยั่งยืนทั้ง 4 มิติได้แก่ธรรมชาติเศรษฐกิจสังคมและความเป็นอยู่ แดชบอร์ดนี้ยังเชื่อมโยงไปถึงภาคธุรกิจหน่วยงานและกลุ่มผู้อาศัยที่กำลังจัดการในแต่ละตัวชี้วัดเพื่อพัฒนานครแห่งนี้ และท้ายที่สุด เราได้แสดงการมีส่วนร่วมและเชื่อมตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนเหล่านี้เข้ากับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) หมายเหตุ: มีการลิงก์ข้อมูลทั้งหมดไปที่แหล่งข้อมูลต้นฉบับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDG)

หมายเหตุ: ข้อมูลและข้อมูลที่ให้ทั้งหมดจะเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลดั้งเดิม

ใครอยู่เบื้องหลัง

โครงการเจ๋ง ๆ แบบนี้

Chiang Mai Nayu
Chiang Mai Nayu

ที่อยู่

ซอย บ้านหลิ่งห้า 9 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

จดหมายข่าว

ไม่พลาดข่าวสารล่าสุด

© 2023 Chiang Mai Nayu Foundation | เชียงใหม่น่าอยู่

thTH